Salvatoriaanse gebeden

Klik op de titel of beschrijving van een gebed hieronder om het volledig uit te klappen

Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen

Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden:
God, Gij hebt de harten van uw gelovigen
Door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen,
geef dat wij dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd
over zijn vertroosting mogen verblijden,
door Christus onze Heer. Amen.

Salvatoriaanse aanroepingen

Jezus, Heiland van de wereld ontferm u over ons
Maria, Moeder van de Heiland bid voor ons
Heilige Michaël bid voor ons
Heilige Jozef bid voor ons
Alle heilige apostelen bidt voor ons
Zalige Maria van de Apostelen bid voor ons
Alle heiligen van God bidt voor ons

Op de voorspraak van uw dienaar
P. Franciscus-Maria van het Kruis,
geef ons de genade,
U overal en altijd te verheerlijken en te verkondigen,
U drieënige God: Vader, Zoon en H. Geest.

Salvatoriaanse litanie
Vader, Schepper van al wat bestaat:
Christus, Heiland van de wereld:
H. Geest, bron van licht en leven:
Maria, vrouw van geloof en overgave:
Maria, Moeder van de Heiland:
Maria, Koningin van de Apostelen:
H. Jozef, man van geloof en vertrouwen:
H. Johannes de Doper, profeet van God:
H. Franciscus, minnaar van de armoede:
H. Apostelen, volgelingen van de Heiland:
Zalige Maria van de Apostelen,
trouwe medewerkster van P. Jordan:
zegen ons
zegen ons
zegen ons
spreek voor ons ten beste
spreek voor ons ten beste
spreek voor ons ten beste
spreek voor ons ten beste
spreek voor ons ten beste
spreek voor ons ten beste
spreek voor ons ten bestespreek voor ons ten beste
P. Jordan, dienaar van God:
P. Jordan, gewillig werktuig in Gods handen:
P. Jordan, vervuld van liefde tot Christus:
P. Jordan, vervuld met het vuur van de Geest:
P. Jordan, trouwe vereerder van Gods Moeder:
P. Jordan, ijveraar voor de zaak van God: ”
P. Jordan, verlangend naar het heil van alle mensen:
P. Jordan, trouwe zoon van de Kerk:
P. Jordan, sterk en volhardend in geloof:
P. Jordan, gehoorzaam aan Gods wil:
P. Jordan, priester voor de Heer en zijn mensen:
P. Jordan, vervuld van apostolische geest:
P. Jordan, gevoelig voor de tekenen van de tijd:
P. Jordan, aandachtig voor de noden van mensen:
P. Jordan, met een open hart en een wereldwijde blik:
P. Jordan, apostel van het lekenapostolaat:
P. Jordan, promotor van de christelijke pers:
P. Jordan, bezorgd voor kinderen en jeugd:
P. Jordan, stichter van de Salvatoriaanse Familie:
P. Jordan, die ons oproept om apostel te zijn:
P. Jordan, onvoorwaardelijk vertrouwend op God:
P. Jordan, volhardend in het gebed:
P. Jordan, kracht zoekend in de eucharistie:
P. Jordan, levend in de schaduw van het kruis:
P. Jordan, levend voorbeeld van armoede:
P. Jordan, moedig en vredevol bij tegenkanting:
P. Jordan, man van verzoening en vrede:
P. Jordan, eenvoudig, deemoedig en geduldig:
P. Jordan, wegwijzer voor mensen in deze tijd:
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker
wees onze voorspreker

Gij, Jordan, man van geloof, vervuld van verlangen om de Heiland te verkondigen, overal, aan alle mensen en met alle middelen die de liefde ons ingeeft; vraag voor ons aan de Heer, dat Hij ons vervult met apostolische geest, met eenvoud, deemoed en vertrouwen en met de wil en het verlangen om ons onvoorwaardelijk in te zetten voor Gods Rijk, daar waar wij leven en werken.

Gebed om vrede (11 september 2001)

Wij hier, jullie ginds
slachtoffers en daders
daders en slachtoffers.
Waarin bestaat het onderscheid?

Wat heeft jullie daartoe bewogen?
Wij zijn hevig ontsteld,
wij zijn radeloos en
wij willen begrijpen.

Hij heeft ons gezegd:
heb je vijanden lief.
En wij geven toe
hoe moeilijk we het daarmee hebben
en daarom
richten wij ons tot onze God.

Gij, Heiland van de wereld,
sta ons bij en geef ons kracht
om onze woede
onze onmacht
onze angst toe te laten
het uit te houden
en ons door uw liefde
te laten veranderen.

Gij, Heiland van de wereld,
schenk ons en onze wereld
uw vrede
opdat uw Rijk kome.

O Heilige Moeder van God

Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht,
o Heilige Moeder van God.
Verstoot onze gebeden niet in onze nood,
maar verlos ons altijd van alle gevaren,
o glorierijke en gezegende Maagd.

Angelus

De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet Maria…

Zie de dienstmaagd des Heren.
Mij geschiede naar uw woord.
Wees gegroet Maria…

En het Woord is vlees geworden.
En het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet Maria…

Bid voor ons Heilige Moeder Gods.
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden:
Wij bidden U, o Heer, stort uw genade in onze harten,
opdat wij die door de boodschap van de engel
de menswording van Christus uw Zoon gekend hebben,
door zijn lijden en kruis gebracht worden,
tot de glorie van de verrijzenis.
Door dezelfde Christus onze heer. Amen.

Regina Caeli

Koningin des hemels, verheug U, alleluja.
Omdat Hij, die Gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja,
verrezen is zoals Hij gezegd heeft, alleluja.
Bid God voor ons, alleluja.
Verblijd en verheug U, Maagd Maria, alleluja,
want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja.

Laat ons bidden:
God, die U gewaardigd hebt,
door de verrijzenis van uw Zoon,
onze Heer Jezus Christus, de wereld te verblijden,
geef, smeken wij U,
dat wij door zijn Moeder de Maagd Maria
de vreugde van het eeuwig leven verwerven.
Door dezelfde Christus onze Heer. Amen

Toewijding aan Maria

Onbevlekte Maagd, Moeder van de Heiland, Moeder en machtige patrones ,
wij wijden ons aan U toe met al wat wij zijn.
Sla op ons uw barmhartige ogen, bescherm ons door uw machtige hulp
en verdedig ons en onze congregatie tegen alle aanvallen van de vijand.
Naar best vermogen zullen wij alles doen wat in onze macht ligt
om te bekomen dat weldra de dag moge aanbreken
waarop alle geslachten U zullen zalig prijzen.
Liefste Moder, wij bidden U,maak van ons trouwe navolgsters van uw Zoon,
de Verlosser van de wereld en van de Heilige Apostelen,
opdat wij met een vast geloof hun voorbeeld volgen, tot aan onze dood. Amen

Memorare uit de Xve eeuw

Gedenk, o genadige Maagd Maria,
hoe het nog nooit werd gehoord
dat iemand, die tot U zijn toevlucht nam
en U om hulp kwam smeken,
door U werd verlaten.
Door dat vertrouwen gedreven kom ik,
arm en zondig, naar U toegesneld.
O Moeder van God, verstoot mijn bede niet,
maar luister genadig en wil mij verhoren.

Opdracht (Ignatius van Loyola 1491-1556)

Aanvaard, Heer, geheel mijn vrijheid,
mijn geheugen, mijn verstand en mijn wil.
Al wat ik heb of bezit is een gave van U, ik geef het U terug.
Beschik erover zoals Gij wilt.
Geef mij slechts, met uw genade, een grotere liefde tot U.
Dan ben ik rijk genoeg en vraag niets anders meer.

Vader, Ik verlaat mij op U,...

Vader,

Ik verlaat mij op U,
doe met mij wat Gij goedvindt.

Wat Gij ook met mij doen wilt,
ik dank U.

Tot alles ben ik bereid, alles aanvaard ik,
als Uw wil maar geschiedt in mij
en in al uw schepselen:
niets anders verlang ik, mijn God.

Ik leg mijn leven in uw handen,
ik geef mij aan U, mijn God,
met heel de liefde van mijn hart,
omdat ik u bemin,
omdat het voor mij een noodzaak
van liefde is mij te geven,
mij zonder voorbehoud op U te verlaten,
met een oneindig vertrouwen:

want Gij zijt mijn Vader.

Gij badt op enen berg (Guido Gezelle 1830-1899)

Gij badt op enen berg alleen, en… Jesu ik vind er geen
waar ‘k hoog genoeg kan klimmen om U alleen te vinden:
de wereld wil mij achterna, alwaar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla;
en arm als ik en is er geen, geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan; die honger en niet vragen kan;
die pijne en niet gewagen kan hoe zeer het doet!
O leer mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!

Reik mij uw handen, God.

Reik mij uw handen, God.
Ik ben te klein
om met mijn hart alleen te zijn,
om met mijn vreugde en met mijn pijn alleen te zijn,
om met het harde leven
van strijden en streven alleen te zijn…

Ik ben te klein,
reik mij uw handen,
sterk en trouw in mannelijke kracht
en toch zo zacht en teder
als van een vrouw die moeder is
en van haar kindje niets verwacht dan dat het lacht.

Reik mij uw handen, God.
Dan zal ik immer, al ben ik klein, erin geborgen zijn.
Dan wordt mijn leven blij geluk.

Ierse zegen

Moge de weg jou tegemoet komen.
Moge de wind altijd in je rug blazen.
Moge de zon je gezicht warm strelen.
Moge een zachte regen op je velden vallen.
En moge God jou bewaren in de palm van zijn hand
tot wij mekaar opnieuw ontmoeten.

Uit het Geestelijk Dagboek van P. Jordan

Wij bidden U,
Heer God en onze Heiland, heilig ons
en maak ons uw heiligheid waardig.
O Koning en Heerser
van alle naties, volkeren en stammen,
roep velen om deel uit te maken van onze familie
en heilig hen
zodat zij vervuld van apostolische geest
rijke vruchten mogen voortbrengen
voor uw volk. Amen.

Uit het Geestelijk Dagboek

Mijn vertrouwen stel ik op U, O Almachtige.
Gij kent mijn verlangens,
Gij kent ook mijn armzaligheid
en mijn zwakheid.
Maar alles kan ik door U
die mij kracht geeft.
Vandaag en alle dagen opnieuw.

Gij hebt Frans Jordan geroepen om apostel te zijn,...

Heer Jezus Christus, Heiland van de wereld,
Gij hebt Frans Jordan geroepen om apostel te zijn,
om U te verkondigen, overal, altijd
en met alle middelen die uw liefde ons ingeeft,
opdat steeds meer mensen U zouden kennen,
liefhebben en navolgen.

In uw liefdevolle voorzienigheid,
hebt Gij hem vervuld
met een universele apostolische ijver,
met een onwankelbaar vertrouwen
met een diepe gebedsgeest,
met een kinderlijke devotie tot Maria, uw moeder
en met de moed om U te volgen
zelfs tot in het mysterie van kruis en dood.

Geef ons, zijn volgelingen, de genade
om door ons leven, ons spreken, ons doen en laten,
brengers te zijn van uw boodschap
voor de mensen met wie wij leven.

Leer ons leven in de zekerheid dat Gij, de Heiland,
door ons aanwezig wilt zijn bij mensen
en dat Gij bij ons zijt vandaag en alle dagen.

Om U, O God, verliet Maria van de Apostelen alle aardse goederen...

Om U, O God,
verliet Maria van de Apostelen
alle aardse goederen
en diende U in eenvoud en nederigheid.
Geef dat haar gebed en haar voorbeeld
ons mogen helpen, om U
voor alles en in alles
te zoeken en lief te hebben.

Zalige Maria van de Apostelen vraag voor ons bij God...

Zalige Maria van de Apostelen,
vraag voor ons bij God:
uw sterk en onwrikbaar geloof,
uw onwankelbare hoop,
uw wereldwijde liefde voor alle mensen,
uw geduld bij lijden en beproeving,
uw gloeiende ijver voor het Godsrijk,
uw apostolische geest.
Bid voor ons.

Zalige Maria van de Apostelen gij waart door God met rijke natuurlijke gaven...

Zalige Maria van de Apostelen,
gij waart door God met rijke natuurlijke gaven
en genaden bedeeld.
Edelmoedig hebt gij u voor de eer van God
en de heiliging van de naaste ingezet.
Gij hebt met apostolische ijver gewerkt
voor de uitbreiding van het Rijk
van onze Heer en Heiland Jezus Christus
in alle werelddelen.
Gij verheugt u thans in de aanschouwing van God.
Wij bidden u,
verkrijg voor ons de genade
dat wij u navolgen in ijver
en ons met dezelfde liefde als u
inzetten voor de verbreiding van het Evangelie,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Gij, Heiland van de wereld en Meester van de apostelen en Meester van de apostelen,...

Gij, Heiland van de wereld
en Meester van de apostelen,
met geloof en vertrouwen vragen wij U:
wek in onze Salvatoriaanse Familie
die geest op
waarmee de apostelen U navolgden.

Leer ons onze taak volbrengen
zoals zij dat gedaan hebben.
Leer ons leven volgens het Evangelie
En zo ‘Blijde Boodschap’ brengen
aan allen die wij ontmoeten.
Leer ons mensen van goede wil zijn,
brengers van heil,
daar waar wij leven en werken.

Maria, Moeder van de Heiland
en Koningin van de Apostelen
wees onze voorspreekster.
Alle heilige Apostelen,
bidt voor ons
en wees onze helpers.

Heer en Heiland Jezus Christus als leden van de Salvatoriaanse Familie bidden wij tot U…

Heer en Heiland Jezus Christus,
als leden van de Salvatoriaanse Familie
bidden wij tot U:
geef ons de kracht en de inspiratie
om naar de idee van P. Jordan
helend aanwezig te zijn
tussen mensen en voor mensen
die onze hulp nodig hebben.
Help ons uw Blijde Boodschap verkondigen
overal waar wij leven en werken
aan allen die ernaar willen luisteren.
Wij bidden U ook voor onze broeders en zusters
die in moeilijke omstandigheden moeten leven:
de mensen in het Midden-Oosten,
de Oost-Europeanen,
de armen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika,
de noodlijdenden hier bij ons en in alle Westerse landen.
Mogen zij steeds mensen op hun weg vinden
die hen steunen en bemoedigen
zoals U dat deed.
Wij danken U
voor het samenzijn als Salvatoriaanse Familie
en wij vertrouwen ons leven en deze dag aan U toe.
Moge ons vertrouwen in U
en in elkaar groeien
tot heil van onze medemensen
altijd en overal. Amen.

Horen tot de Salvatoriaanse Familie in deze tijd,…

Horen tot de Salvatoriaanse Familie in deze tijd,
is proberen de droom van Jezus
in vervulling te laten gaan,
is bevrijding brengen en hoop geven.
Is van mensen houden
en wegwijzer zijn naar vreugde en vrede.
Is opkomen voor rechtvaardigheid;
en je leven geven voor je vrienden.
Is Gods boodschap handen en voeten geven.
Is levend evangelie worden
voor armen en kleinen.
Is brood zijn dat gebroken wordt
en wijn geperst uit duizend druiven.

Gij, Heiland, wiens naam wij dragen,
wij vragen U: wees Gij heil voor allen
die Gij ons laat ontmoeten.

Salvatoriaans zijn in deze tijd,…

Salvatoriaans zijn in deze tijd,
is proberen de droom te vervullen van Jezus:
bevrijding schenken en hoop.
Is van mensen houden en wegwijzer zijn,
naar vreugde en vrede.
Is opkomen voor rechtvaardigheid,
je leven geven voor je vrienden.
Is Gods boodschap handen en voeten geven,
levend evangelie worden voor armen en kleinen.
Is brood zijn dat gebroken wordt
en wijn geperst uit duizend druiven.

God, uw wil is het dat alle mensen gered worden…

God, uw wil is het
dat alle mensen gered worden
en de waarheid kennen.
Zend, zo vragen wij U,
arbeiders in uw oogst
en laat hen vrijmoedig uw woord verkondigen,
zodat uw boodschap stralend oplicht
en alle mensen U erkennen,
de enige ware God
en Hem die Gij gezonden hebt
Jezus Christus, uw Zoon.

Patronen en voorbeelden die wij speciaal vereren

Jezus, de Christus, de Zoon Gods,
de Heiland van de wereld.
Maria, als Moeder van de Heiland
en Koningin van de Apostelen.
Jozef, voedstervader van Jezus
en beschermer van de kerk.
De aartsengel Michaël, strijder voor God.
De apostelen,
hier vertegenwoordigd door Petrus en Paulus.
Franciscus, minnaar van de armoede
en patroon van onze stichter.
Maria Magdalena, de eerste
aan wie Jezus verscheen na Zijn verrijzenis,
Catharina van Siëna,
die zich inzet voor de kerk van Christus
De dienaar Gods
Pater Franciscus Maria van het Kruis Jordan,
stichter van de Salvatoriaanse Familie.
De zalige Maria van de Apostelen,
zijn trouwe medewerkster en medestichteres.